Sau I Utmark 2 (Foto Holemark Gård)

Tiltaksplan for arktisk landbruk

Våren 2022 la de tre nordligste fylkeslagene i NBS fram en tiltaksplan for det arktiske landbruket.  Her presenterer vi den i sin helhet

Gjengroingen av kulturlandskapet i Nord-Norge er et symptom på at store deler av det arktiske landbruket nå er i en svært kritisk situasjon. Avstanden mellom bøndene i Nord-Norge er større enn ellers i landet. Brakklagt jord øker og transportavstandene er lange. Det er ei stor utfordring å opprettholde sentrale servicetjenester til landbruket. Gårdene i bygda er hjørnesteinsbedrifter. Nedlegging av gårdsbruk setter tilbud som skole, barnehage og butikker i fare. Konkurransen mellom samvirkebedriftene og private varemottakere fører til sentralisering av hele næringa.

Beredskap i form av nok mat til befolkning i eget nærområde blir mer og mer viktig med konflikter og kriser rundt om i verden, nå sist i Ukraina.  Skal jordbruket i det arktiske området ha ei framtid, trengs det politisk hjelp til utvikling og bekyttelse. 
Ved å øke matproduksjonen i nord, sikrer vi matvareberedskapen for både forsvaret og sivilbefolkningen.

Hovedpunktene i planen handler om å holde jorda i hevd og å dyrke ny jord, og øke sjølforsyningsgraden til minst 50%.  Vi skal ikke bare beholde antall bønder, men øke antallet til et nivå hvor vi kan ivareta matproduksjonen for landsdelen vår. Til det trengs økt lønnsomhet og rettferdig fordeling, altså jamnstilling.  Det er begrenset hvilken effekt økte produktpriser vil ha på den samlede økonomien i jordbruket.  Ved å legge opp til et tilskuddssystem som prioriterer basisproduksjonen på hvert gårdsbruk, sikres en stabil og forutsigbar produksjon og en bruksstruktur som er egnet til å ivareta matvareberedskapen i landsdelen.

Tiltaksplanen konkretiserer offensive og målrettede tiltak som er nødvendige for å sette nordnorske bønder i stand til å oppfylle samfunnsoppdraget.

Arktisk landbruk er landbrukets bidrag til nordområdesatsinga.  Begrepet er godt etablert, blant annet gjennom flere prosjekter i regi av Nordnorsk Landbruksråd og gjennom særlige bevilgninger til det artiske landbruket over jordbruksavtalen. Arktisk råd har etablert den geografiske definisjonen av Arktis, der hele Nordland, Troms og Finnmark er tatt med.  Selv om regionen strekker seg videre rundt jordkloden, er begrepet arktisk landbruk godt egnet til å sette fokus på produksjonsforholdene i landsdelen vår, og til å markedsføre de unike produktene våre.

 

Både hele planen og kortversjonen kan lastes ned fra "Filer" i venstre marg.