Forslag til ny lov for Oppland Bonde- og Småbrukarlag

På årsmøtet 2022 ble følgende vedtak fattet:

Årsmøte støtter forslagene fra Fåberg BS og Nord-Fron BS og konstaterer at dette vil være endringer i tråd med gjeldende mønsterlover for fylkeslag i NBS. Årsmøte ser videre at OBS sine lover også på andre områder er avvikende fra mønsterlovene og ber styret utarbeide forslag til nye lover for OBS basert på gjeldende mønsterlover for fylkeslag. 

I løpet av høsten 2022 arbeidet en lovendringskomite med loven, og la innen 1. desember fram et forslag til ny lov for styret i OBS. 

I etterkant av dette har styret i OBS hatt forslaget til behandling, og vil nå legge fram sin innstilling til ny lov for OBS for årsmøtet 19. mars 2023. 

I nåværende lov står det ingen frist for å legge fram lovendringsforslag tidligere enn andre forslag til årsmøtet. Dette er tatt inn i ny lov. 

Det velges å legge fram innstillingen til gjennomsyn en måned før årsmøtet, slik at det kan gis større mulighet for organisasjonen til å gå igjennom forslaget i god tid før årsmøtet. 

Styrets forslag til ny lov ligger nede til venstre på denne nettsida.