377150296 1079409236770038 1458232807928831817 N

Møte med statsforvalteren vedr. avlingsskapder og fôrsituasjon

I dag 14/9 har Oppland BS vært i møte med statsforvalteren (SF) vedr. avlingsskader og fôrsituasjonen i Innlandet. Møtet kom i gang blant annet som et resultat av innspill fra Oppland BS. Fra OBS deltok fylkesleder Svein Løken.

 

1: Korn- dårlig kvalitet og problemer med levering

Situasjonen er akutt for deler av fylket, på Hedemarken og i Sør Østerdal. Korn blir avvist på mølla eller blir avregnet med kr 0 pga. ubrukelig kvalitet. Korn som er høstet berettiger ikke til avlingsskadeerstatning etter gjeldende regelverk.

Det har vært et møte mellom bl.a. statsforvalter, LMD og Ldir i dag. Det er ikke avklart om en kan få avlingsskadeerstatning om korn er høstet. Det er et sterkt ønske om en rask avklaring på dette, slik at produsenter ikke venter med å høste.

2: Status på meldinger om avlingsskade i Innlandet: Pt er det 1351 stk. som har meldt inn sannsynlig avlingsskade. Det var 951 etter tørken først på sommeren, så økt med 400 etter flom mm. Dette fordeles seg ganske jevnt mellom husdyrproduksjon og korn, med en liten overvekt på husdyr. Det er også noe på potet og grovfôr for salg. Innrapportert et behov for Innlandet på kr 200 millioner i avlingsskadeerstatning. Første gang statsforvalteren har opplevd tre skadeårsaker samme år: Tørke-regn –kvalitetsproblemer. Statsforvalteren i Innlandet har utbetalt første forskuddet.  Det skal være fysisk møte med landbruksforvaltningen i kommunene den 19. og 20.9 for å gjennomgå regelverket.

3: Status fôrsituasjonen: Oppland BS meldte om krise i enkelte områder. Spesielt Midt-Gudbrandsdal, men det er mye fôr av dårlig kvalitet i hele fylket. Oppland BS stilte spørsmål om behov for fôrformidling.

En del bønder avvikler husdyrholdet, og kan bli noe fôr til salgs fra disse. SF har hatt lite henvendelser om fôrsituasjonen, men noe fra enkeltområder og tror trøkket har antagelig vært større om dette har vært et stort problem. Det oppleves ikke som noen prekær fôrsituasjon.

Det ble oppfordret til å bruke finn.no eller ulike facebooksider for å komme i kontakt med de som har fôr til overs. Det er deler av landet der det er tilnærmet normale avlinger. Det er også en oppfatning av at noen skalerer ned produksjonen sin for å tilpasse seg fôrsituasjonen.

Fylkesleders konklusjon etter møtet: Enkeltområder har fôrmangel, men det er antagelig nok grovfôr samlet i området eller landet. Mange må bruke mere kraftfôr enn normalt. Verken det offentlige ved SF, Bondelaget eller Norsk Landbruksrådgivning ser det ikke aktuelt  å drive med fôrformidling.