Tørke

Produkssjonsvikt/avlingsskade

I går hadde Tor Jakob Solberg møte med landbruks- og matministeren, sammen med lederen av Norges Bondelag. De la fram aktuelle tiltak som kan gjøres for å møte de som får produksjonssvikt pga av tørke.

I dag har leder av OBS vært på møte med Statsforvalteren i forhold til tørkesituasjonen. Det vil bli ukentlige møter så lenge situasjonen er kritisk. 

I tillegg til at næringa nå samarbeider med ulike forvaltningsnivå er det viktig at den enkelte bonde gjør sine tiltak. 

Tor Jakob Solberg var på Dagsnytt 18 og snakket om tørkesituasjonen 19.06.23

Her kan du høre det han sa:

Solberg i Dagsnytt 18 vedr. tørke

 1. Tiltakene som NBS og BL snakket med Landbruks- og matministeren om: Dersom kornåker blir høstet til fôr, bør det sikres at bonden får arealtilskudd som for korn. Dette ble gjort i 2018, og er slik vi ser det et viktig avklarende tiltak for at de som trenger grovfôr skal kunne bedre tilgangen uten lange transportavstander/-kostnader.
 2. Raigras: Avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg, kan det bli aktuelt å så raigras og annet som havre, erter eller rug på en del areal, for å ha noe å høste utpå høstparten. Da vil det gå mer såfrø enn et normalår. Såvareleverandørene er foreløpig relativt godt rustet for å håndtere dette, men det kan bli behov for å legge til rette for redusert tollsats om det blir behov for å importere.
 3. Generell dispensasjon fra kravet om fôropptak på beite.
 4. Grønngjødslingsarealer. Dispensasjon fra kravet om at alt plantemateriale på grønngjødslingsarealet slås og brukes til grønngjødsling.
 5. Arealer med fangvekster kan høstes uten at dette får betydning for utbetaling av tilskudd til fangvekster over RMP. Fangvekster bør og kunne gjødsles.
 6. Dispensasjon fra krav om 30 % planterester i overflata for å kunne samle og selge halm som fôr (ref miljøkrav 5, forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket, Oslo og Viken, RMP)
 7. De som høster korn tidlig og sår en ettervekst, for eksempel raigras, som overvintrer, skal fortsatt være berettiget tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding over RMP.
 8. Rett på erstatning selv om åkeren beites direkte og ikke pakkes i rundball.
 9. Vurdere lemping av krav til dokumentasjon av skadeårsak i de ramma områdene.
 10. Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel, for å forlenge vekstsesongen mest mulig.
 11. Muligheten for å dokumentere produksjonssvikt gjennom redusert energiinnhold, med fôrprøver de 3 siste år.

 

Hva må du selv sørge for framover:

Så fort du vurderer at det kan bli stor produksjonssvikt (avlingsskade) som følge av klimatiske forhold på arealene foretaket ditt driver, slik at foretaket kan bli berettiget tilskudd, må du melde ifra til kommunen om dette. Innmelding skal gjøres i Altinn og det skal sendes inn en melding per vekstgruppe (Grovfôr foretak m. husdyr, grovfôr salgsproduksjon, korn og annet frø til modning, grønnsaker, poteter, frukt, bær). Egenandel ved produksjonssvikt er 30%. Du må ha en samlet avling på 70% eller mindre av normavling/gjennomsnittsavling (se lenger ned) for å være berettiget tilskudd

Du finner innmeldingstjenesten på Altinn:

Tilskudd ved produksjonssvikt - Altinn

Infosidelandbruksdirektoratet:

Tørke og mulig produksjonssvikt

Forskrift: 

Forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon

 

Generelt så oppfordres det til følgende: 

 • Gjør det du kan for å begrense skaden.
 • Registrer hva og hvor mye du har på lager av fôr/korn/grønnsaker/bær/m.m., både før, under og etter vekstsesongen. Skriv det ned, så glemmer du det ikke.
 • Arealene du driver må høstes, om ikke annet er avklart med landbrukskontoret.
 • Ta bilder igjennom vekstsesongen av forhold du mener kan være relevant i en søknad. Bilder er som regel god dokumentasjon som kan forklare mer enn tusen ord.
 • Gjør notater om været. Lokale forskjeller kan forekomme og dette kan være nyttig å vite om i saksbehandling.

 

Foretak med grovfôr og egne husdyr

Gjør gode notater som forklarer:

 • Høstet avling maskinelt. Høstet avling må dokumenteres godt. Ta bilder av telleverket på pressa og lag en god oversikt over hvor mye fôr som er høstet hvor og når. Husk å skille imellom gras fra eng og andre grovfôrvekster. Ved innleid grashøsting, må man dokumentere høsting med faktura som viser antall rundballer m.m. Standard fôrverdi er 160 FEm/rundball fra eng og 144 FEm/rundball fra andre grovfôrvekster. Standard rundballvekt er 750 kg. Har du avvikende fôrverdi må du dokumentere dette både ved vekt av rundballer og fôranalyser for å få bruke foretakets verdier i et beregnet tilskudd. Her må man ta prøver og veie et representativt utvalg av rundballene.
 • Hvordan dyrene dine beiter på fulldyrkede og overflatedyrkede arealer igjennom vekstsesongen. Her er det svært viktig å ha god oversikt over hvor mange dyr som har gått på de ulike arealene og tidsperioden de har gått her. Årsaken til dette er at man ved en eventuell søknad om produksjonssvikt skal beregne hvor mye fôr som er tatt opp fra de fulldyrkede og overflatedyrkede arealene ved beiting. Gjør disse notatene ofte og daglig om det trengs!
 • Eventuell tilleggsfôring på beite. Blir det nødvendig med tilleggsfôring på beite, må det lages en oversikt over hvor mye det blir fôret med i løpet av vekstsesongen, og hva slags fôr dette er.
 • Innkjøp eller salg av fôr. Kjøper foretaket inn fôr eller selger fôr, må dette dokumenteres med faktura ved en søknad om tilskudd ved produksjonssvikt.

Normavling for grovfôr(med egne husdyr) er fastsatt kommunevis. 

 

Salgsproduksjoner (korn og annet frø til modning, frukt, bær, poteter og grønnsaker)

Tilskudd for avlingssvikt ved salgsproduksjoner vil beregnes ut ifra mengde solgt vare i skadeåret sett opp imot gjennomsnittsavling fem av de seks foregående årene(de fem beste).

 • Har du noe på lager fra foregående år, er det viktig at dette dokumenteres godt før innhøsting.
 • Solgt vare må dokumenteres for at det skal kunne bli med i beregningen av et eventuelt tilskudd for produksjonssvikt. Ha god oversikt! Dette vil lette en eventuell søknadsprosess.

Ta kontakt med ditt landbrukskontor for ytterligere informasjon som gjelder for ditt område. 

 

(Deler av informasjonen over er hentet fra Ringsaker kommune)