Nyheter

110142985 10221325378099005 9026982067206754586 N

Kampen om utmarka - Konferanse i regi av utmarksutvalget i NBS

Noreg er det mest utprega utmarks- og graslandet i Europa. Bruken av den årlege tilveksten i utmarka har vore mykje av grunnlaget for matberginga vår, for busetnaden frå kyst til fjell og for rike lokale kulturtradisjonar. Men overgangen til meir intensiv kjøt- og mjølkeproduksjon tufta på åkerbruk og importert fôr har sterkt redusert beitebruken, og i staden har det kome inn nye måtar å bruke utmarksareala på: hyttebygging og moderne former for friluftsliv og rekreasjon. Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer til konferanse om utmarka. 

Søk