Aktuelt

Tørke

Produkssjonsvikt/avlingsskade

I går hadde Tor Jakob Solberg møte med landbruks- og matministeren, sammen med lederen av Norges Bondelag. De la fram aktuelle tiltak som kan gjøres for å møte de som får produksjonssvikt pga av tørke. I dag har leder av OBS vært på møte med Statsforvalteren i forhold til tørkesituasjonen. Det vil bli ukentlige møter så lenge situasjonen er kritisk.  I tillegg til at næringa nå samarbeider med ulike forvaltningsnivå er det viktig at den enkelte bonde gjør sine tiltak. 

Oppland BS sitt innspill til NBS vedr. jordbruksforhandlingene 2023

Fakta om jordbruket i Gamle Oppland (fylkesmannen 2016) Bare til orientering - Landets nest største jordbruksfylke målt i areal - Landets nest største fylke av produksjon av reinkjøtt(tamrein) - Landets største seterfylke og flest dyr på utmarksbeite - Landets tredje største mjølkefylke - Østre Toten er landets største grønnsakskommune - Samlet verdiskapning i landbruket 4 mrd - Fordeling av jordbruksareal: Grovfor 79%, korn 19%, potet/grønnsaker/bær 2%.

Søk